Contract cu turistul

 
 
 

                        CONTRACT PRIVIND PACHETUL DE SERVICII DE CALATORIE
                                               Nr . . . . din data de. . . . . . . . . .

Părţile contractante:
Societatea VACANTA DIRECTA S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Splaiul
Independentei nr. 273, număr de înregistrare la registrul comerţului J40/3403/2017, cod de
înregistrare fiscală 37214119, cont bancar RO56UGBI0000132025402EUR,
RO63UGBI0000132025401RON deschis la GARANTI BANK, titulară a Licenţei

de turism nr. 748, pentru Agenţia: VACANTA DIRECTA, reprezentată prin Camelia Nonis,
în calitate de administrator, denumită în continuare AGENTIA ORGANIZATOARE;

si

Dl/d-na __________________________, domiciliat / domiciliata
in_________________________, telefon __________, email ___________, posesor /
posesoare al / cartii de identitate seria _______ nr. ___________, eliberat / eliberata de
____________ la data de ______________ , CNP __________ in calitate de CĂLĂTOR,

au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către agenţia organizatoare a pachetului de
servicii de calatorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris
anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

II. Încheierea contractului
2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

a) în momentul semnării lui de către calator sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de
servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;

b) în momentul în care calatorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la agenţia
organizatoare, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii rezervarii. Este
responsabilitatea agenţiei organizatoare de a informa calatorul prin orice mijloace convenite în
scris cu acesta (telefon, mail, whats’up etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat.
Pentru procesarea unei rezervări de servicii, agenţia organizatoare poate solicita un avans de
până la 40% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de
data la care calatorul solicită serviciile.

 1. În cazul în care conţinutul rezervarii nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi
  confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data rezervarii comenzii,
  turistul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap.
  VI.

  2. În cazul în care conţinutul rezervarii diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice
  primite în scris de la agenţia organizatoare sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul
  de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, calatorul poate considera
  că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;

  c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament,
  bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii
  turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de
  rezervare din partea altor prestatori.

  2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia calatorului sub formă de
  catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e-
  mail, fax etc.), obligaţia de informare a ca;atorului este considerată îndeplinită prin înscrierea
  acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate
  de agenţia organizatoare, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de
  comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat
  turistului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. art. 7 alin. (3) din
  Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de
  călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

  2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii
  turistice înscris în documentele de călătorie.
  III. Preţul contractului şi modalităţi de plată
  3.1. Preţul contractului este de . . . . . . . . . . şi se compune din costul serviciilor turistice
  efective, comisionul agenţiei organizatoare şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul
  contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de
  călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie calatorului, site-ul agenţiei
  organizatoare, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

  3.2. Modalităţi de plată:

  3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de . . . .% din preţul stabilit sau, după caz,
  plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

  3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face
  astfel:

  a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform
  termenelor de plată comunicate de agenţia organizatoare în scris prin bonul de comandă sau
  alte mijloace de comunicare;

b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum
urmează:

3.3. În cazul în care călătorul dorește să efectueze plata către agenție prin transfer bancar,
pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata,
respectiv călătorului. Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se va efectua
exclusiv în valuta specificată în contract sau în LEI la cursul de vânzare comunicat de Agentia
Organizatoare în ziua emiterii facturii in conturi firmei:

BCR BANK

- CONT IBAN RON : RO72RNCB0072171612070001
- CONT IBAN EURO : RO77RNCB0072171612070008

BIC: RNCBROBUXXX


IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei Organizatoare

4.1. Agenţia Organizatoare se obligă să furnizeze calatorului un bon de comandă numai în
situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard
a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul
solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de
turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori,

Agenţia poate furniza calatorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile
incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are
obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei.

În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite
turistului să decidă începerea călătoriei.

4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea
transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care
derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu
este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în
programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii
conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din

11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a
pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a
zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente
acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând
contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua

de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate
transportului.

4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din
motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte
inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi
categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care calatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având
în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz,
arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi
numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi
a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor
de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile
calendaristice care preced data plecării.

4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile
turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia organizatoare constată că nu le va
putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere calatorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără
majorarea preţului, respectiv serviciile de calatorie oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie calatorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi
cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le
acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al
calatorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru
serviciile neprestate.

4.7. Agenţia organizatoare este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin
contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se
datorează calatorului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări
pe care nici agenţia organizatoare, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita,
inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar,
întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident,
blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a
unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia
organizatoare nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a
întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin
exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea
serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un
caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare
electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 8 zile, dar nu mai puţin de 3
zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat
de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei
locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă
care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor
stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

d) obligaţiile calatorului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.

4.9. Agenţia organizatoare parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă calatorului
aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia
de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea
sau evita.


V. Drepturile şi obligaţiile calatorului

5.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică, numai in cazul in care
mijlocul de transport este autocarul sau autoturismul propriu, independent de motivele care
stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe
persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat,
cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. În acest
caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa
persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de
cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea
încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată
agenţiei de turism (debitorului cedat). Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi
cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri
suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România,
turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face,
de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 11:00 a zilei de ieşire
înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie
etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel
târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului.

5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de
motivele majorării, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de
Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite,
inclusiv comisionul.

5.4. Calatorul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la
primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale
contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele
prevăzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor;

sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.5. În cazul în care calatorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat
modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2, se consideră că toate modificările au fost acceptate şi
calatorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.6. În cazul în care calatorul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau
Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau
superioară, propus de agenţia organizatoare;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de agenţia
organizatoare, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de
preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de
servicii;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, calatorul are dreptul să solicite agenţiei
organizatoare şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor
sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului
iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract,
iar Agenţia a informat în scris calatorul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei
plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de
voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi
depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine 
companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct.4.7 lit.b;
c) anularea s-a făcut din vina calatorului.

5.8. Calatorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte,
contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa
despăgubească agenţia organizatoare pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor
cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. În cazul în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi
achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia organizatoare va rezolva
cerinţele calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate
de către calator.

In cazul in care calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a
oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului,
cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou
contract.

5.10.Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de
salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor
de la Agenţie.

5.11. Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate,
precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de
tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care calatorul beneficiază
de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de
trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.12. Calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă
parte din contractul cu agenţia organizatoare sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local,
sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia organizatoare nu are nicio
responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către calator a unor
formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele
calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a
îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, agenţia organiozatoare recomandă şi
consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care calatorul nu îşi respectă obligaţia de a
se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care
nu sunt în sarcina agenţiei organizatoare(de exemplu, în cazul călătoriei cu minori,
împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte
documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), agenţia organizatoare este
exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

5.14. Agenţia organizatoare recomandă calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de
plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de
calatori, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au
fost achitate serviciile.

5.16. Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile
din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată
de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de calator ca urmare a nerespectării acestui
alineat.

5.17. Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors,
precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate
cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către calator a prevederilor privind
locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

<span id="page14R_mcid