Contractul cu client

CONTRACT CADRU DE COMECIALIZARE A PACHETELOR TURISTICE

                                      Nr . . . . . . . . . . din data de. . . . . . . . . .

 

 

 Părţile contractante:

 

          Societatea VACANTA DIRECTA S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 273, număr de înregistrare la registrul comerţului J40/3403/2017, cod de înregistrare fiscală 37214119, cont bancar  RO56UGBI0000132025402EUR, RO63UGBI0000132025401RON deschis la GARANTI BANK, titulară a Licenţei

de turism nr. 748, pentru Agenţia: VACANTA DIRECTA, reprezentată prin Camelia Nonis, în calitate de administrator, denumită în continuare AGENTIA ORGANIZATOARE;

          si

          Dl/d-na __________________________, domiciliat / domiciliata in_________________________, telefon __________, email ___________, posesor / posesoare al / cartii de identitate seria _______ nr. ___________, eliberat / eliberata de ____________ la data de ______________ , CNP __________          in calitate de CĂLĂTOR,

au convenit la încheierea prezentului contract.

 

 

             

 

 1. Obiectul contractului

 

 1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către agenţia organizatoare a pachetului de servicii de calatorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea  documentelor de plată şi călătorie.

 

 1. Încheierea contractului

 

 2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

 

 1. a) în momentul semnării lui de către calator sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
 2. b) în momentul în care calatorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la agenţia organizatoare, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii rezervarii. Este responsabilitatea agenţiei organizatoare de a informa  calatorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, agenţia organizatoare poate solicita un avans de până la . . . . . . . . . .% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care calatorul solicită 

 

 1. În cazul în care conţinutul rezervarii nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data rezervarii comenzii, turistul  care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.

 

 1. În cazul în care conţinutul rezervarii diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la agenţia organizatoare sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, calatorul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;

 

 1. c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

 

 2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia calatorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agenţia organizatoare, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

 

 2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

 

 III. Preţul contractului şi modalităţi de plată

 

 3.1. Preţul contractului este de . . . . . . . . . . şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul agenţiei organizatoare şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie calatorului, site-ul agenţiei organizatoare, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

 

 3.2. Modalităţi de plată:

 

 3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de . . . . . . . . . .% din preţul stabilit sau, după caz, plata  integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

 

 3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

 1. a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agenţia organizatoare în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;
 2. b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:

 

 

 3.3.  În cazul în care călătorul dorește să efectueze plata către agenție prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata, respectiv călătorului. Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se va efectua exclusiv în valuta specificată în contract sau în LEI la cursul de vânzare comunicat de Agentia Organizatoare în ziua emiterii facturii.

 

 1. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei Organizatoare

 

 4.1. Agenţia Organizatoare se obligă să furnizeze calatorului un bon de comandă  numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori,

Agenţia poate furniza calatorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

 

 4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei.

 În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.

 

 4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din

11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua

de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

 

 4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care calatorul nu va fi  despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

 

 4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

 

 4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în  contract nu este realizată sau agenţia organizatoare constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

 

 1. a) să ofere calatorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile de calatorie oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

 

 1. b) să restituie calatorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

 

 1. c) în cazul în care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al calatorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

 

 4.7. Agenţia organizatoare este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

 

 1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează calatorului;
 2. b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici agenţia organizatoare, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia organizatoare nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
 3. c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice  convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu . . . . . . . . . . zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

 

 1. a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

 

 1. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

 

 1. c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

 

 1. d) obligaţiile calatorului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.

 

 4.9. Agenţia organizatoare parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă calatorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de  servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

 

 1. Drepturile şi obligaţiile calatorului

 

 5.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică, numai in cazul in care mijlocul de transport  este autocarul sau autoturismul propriu, independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate  condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7  zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată  (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

 

 5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia  să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare  şi se termină, de regulă, la ora . . . . . . . . . . a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor  de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului.

 

 5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la  rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

 

 5.4. Calatorul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării  prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru:

 

 1. a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor;

 

sau

 

 1. b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

 

 5.5. În cazul în care calatorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2,  se consideră că toate modificările au fost acceptate şi calatorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare  datorate modificărilor de acest tip.

 

 5.6. În cazul în care calatorul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează  călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 

 1. a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de agenţia organizatoare;

 

 1. b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de agenţia organizatoare, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

 

 1. c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

 

 5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, calatorul are dreptul să solicite agenţiei organizatoare şi o despăgubire, al cărei  cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

 

 1. a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris calatorul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

 

 1. b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);

 

 1. c) anularea s-a făcut din vina calatorului.

 

 5.8. Calatorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească agenţia organizatoare pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

 

  Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

 

 5.9. În cazul în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea  financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia organizatoare va rezolva cerinţele calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către calator.

    In cazul in care calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

 

 5.10.Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

 

 5.11. Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor  turistice. În cazul în care calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

 

 5.12. Calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia organizatoare sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia organizatoare nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

 

 5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către calator a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, agenţia organiozatoare recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina agenţiei organizatoare(de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), agenţia organizatoare este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

 

 5.14. Agenţia organizatoare recomandă calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru  reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

 

 5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de calatori, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

 

 5.16. Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia  ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de calator ca urmare a nerespectării acestui alineat.

 

 5.17. Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către calator a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

 

 5.18. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice  refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 

 1. Renunţări, penalizări, despăgubiri

 

 6.1. În cazul în care calatorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului  contract, el datorează agenţiei organizatoare penalizări după cum urmează:

 

 

 6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizările sunt de:

 

 1. a) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de data plecării;
 2. b) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . de zile calendaristice înainte de data plecării;
 3. c) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de . . . . . . … zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;
 4. d) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, în cazul în care calatorul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) . . . . . . . . ., indiferent de data la care  calatorul solicită renunţarea.

 

 6.1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de:

 

 1. a) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
 2. b) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
 3. c) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care calatorul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) . . . . . . . . . ., indiferent de data la care calatorul solicită renunţarea.

 

 6.2. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii turistice cu agenţia organizatoare şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar agenţia  organizatoare are dreptul de a anula rezervările  efectuate în beneficiul calatorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

 6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, agenţia organizatoare  va face restituiri  numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

 

 6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor reţine toate taxele datorate de agenţia organizatoare prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

 

 6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică şi în  cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

 

 6.6. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la agenţia organizatoare la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

 

 6.7. Agenţia organizatoare va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

 

 6.8. Agenţia organizatoare nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere agenţia organizatoare.

 

 6.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către agenţia organizatoare din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

 

 VII. Reclamaţii

 

 7.1. În cazul în care calatorul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului agenţiei organizatoare, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului).

 

 Datele de contact ale agenţiei organizatoare:

 

 Telefon:0725941194 .

 E-mail:office@vacantadirecta.ro

 

 7.2. Atât agenţia organizatoare, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, calatorul va depune la sediul agenţiei  organizatoare o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia organizatoare urmând ca, în termen de  30 de zile calendaristice, să comunice calatorului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

 

 VIII. Asigurări

 

 8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare CITY INSURANCE, cu sediul în RM. VALCEA , Poliţa de asigurare nr. 000002261 valabilă până la data de25.02.2022,este afişată pe pagina web a agenţiei de turism VACANTA DIRECTA(cu indicarea adresei web: http://www.vacantadirecta.ro )

 

 8.2. Condiţiile în care calatorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

 

 8.2.1. În cazul în care agenţia organizatoare nu efectuează repatrierea calatorului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea calatorului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între agenţia organizatoare şi societatea de asigurare.

 

 8.2.2. În cazul în care calatorul solicită agenţiei  organizatoare contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către agenţia organizatoare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Calatorul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita  agenţiei organizatoare rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

 

 8.2.3. Calatorul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de  primire, în legătură cu solicitarea adresată agenţiei organizatoare privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2.

 

 8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către agenţia organizatoare, calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

 

 8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, calatorul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de  despăgubire însoţită de documentele justificative.

 

 8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

 

 1. a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5;
 3. c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;
 4. d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de Societatea de asigurare are dreptul să solicite calatorului şi alte documente justificative.

 

 8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de calator în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

 8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la calator.

 

 8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, agenţia organizatoare plăteşte debitul către calator, acesta are obligaţia de a  restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la agenţia organizatoare a sumelor reprezentând debitul.

 

 8.2.10. Facultativ, calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau  deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia organizatoare recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Calatorul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat  pachetul de servicii turistice, dacă agenţia organizatoare oferă acest tip de serviciu.

 

 8.3. Agenţia organizatoare nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul agenţiei organizatoare, deoarece aceasta este doar intermediar între calator şi asigurator.

 

 1. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

 

 1. a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
 2. b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
 3. c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia calatorului, în format tipărit sau pe suport electronic.

 

 1. Dispoziţii finale

 10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 10.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului  contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie associate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

 10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate  ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

10.4.Calatorul declară că agenţia organizatoare l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin  semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cuprivire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.

 

 10.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

 

 10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agenţia de turism,

VACANTA DIRECTA S.R.L

 

Reprezentant legal (numele şi prenumele),

 

NONIS CAMELIA

 

Funcţia ADMINISTRATOR

 

Semnătura . . . . . . . . . .

 

Ştampila

 

 

 

 

Calatorul (numele şi prenumele) . . . . . . . . . .

 

Semnătura: . . . . . . . . . .

 

 

 

 


 

INFORMATII PRECONTRACTUALE PRIVIND PACHETELE  DE SERVICII DE CALATORIE DIN OFERTA STANDARD A AGENTIEI  ORGANIZATOARE VACANTA DIRECTA

 

 

 CONDITII DE REALIZARE A GRUPULUI MINIM

 

In cazul pachetelor de calatorie  din oferta standard a agentiei organizatoare Vacanta Directa, grupul minim pentru realizarea excursiei este dupa caz de 20/30/35/40 de platitori  si este indicat in mod explicit in programul detaliat al fiecarui pachet de calatorie  pe site- ul agentiei organizatoare www.vacantadirecta.ro.

In cazul in care numarul de turisti este mai mic decat cel indicat in program, la care s-au calculat tarifele, pretul pachetelelor de calatorie poate fi recalculat sau se poate anula pachetul in cauza. Din respect pentru calatori si pentru a nu compromite vacanta calatorilor, agentia organizatoare Vacanta Directa poate schimba compania aeriana cu care  realizeaza pachetul respectiv (in cazul pachetelor de calatorie care au transport pe curse regulate), poate schimba o parte dintre hotelurile mentionate in program, daca aceasta masura permite mentinerea pretului publicat. In aceste situatii, toate modificarile se vor face cu conditia oferirii unor servicii similare din punct de vedere calitativ.

 

 

 

            EVENTUALE SITUATII DE EVOLUTIE ALE PRETULUI DE CALATORIE

 

Preturile pachetelor de calatorie agreate la incheierea contractului pot suferi modificari in sensul cresterii sau scaderii, in functie de anumiti factori, astfel:

 

-pretul pachetului poate fi marit numai daca cresc costurile specifice (cresteri ale cursului de schimb, cresteri ale preturilor carburantilor, cresteri ale taxelor de aeroport si combustibil din componenta tarifului biletului de avion inclus in pachetul de calatorie,etc.). In cazul unei cresteri mai mari de 8%, calatorul poate rezilia contractul fara plata penalitatilor de retragere.

-pretul pachetului poate fi scazut in urma unor promotii facute de hoteluri, companii aviatice sau de catre agentia de turism organizatoare. In cazul promotiilor, acestea au o perioada fixa de valabilitate, iar  agentia  organizatoare aloca un numar limitat de locuri cu tarif redus. Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei, agentia  organizatoare poate decide sa opreasca  campania de promotii inainte de data limita setata initial, fara un anunt in prealabil. In acelasi timp, agentia  organizatoare nu are obligatia de a reduce pretul pachetului de calatorie conform promotiei  pentru clientii care au cumparat anterior acelasi pachet, dar la pretul din oferta standard. 

 

 

                                    DOCUMENTE DE CALATORIE

 

 * Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie,  CARTEA DE IDENTITATE sau PASAPORTUL, nu prezinta urme de deteriorare a elementelor de siguranta.

* Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen si Spatiul Economic European cu cartea de identitate sau pasaportul in curs de valabilitate.

Pentru a verifica  lista statelor care permit intrarea pe baza cartii de identitate, lis

ta statelor membre U.E., Schengen si Spatiul Economic European, va rugam sa consultati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro  sau al Ministerului de Externe

www.mae.ro/travel-conditions.

 

  *Accesul cu cartea de identitate  este permis si  in urmatoarele state: Macedonia de Nord(90 zile), Muntenegru(30 zile), Serbia (90 zile), Norvegia (daca cartea de identitate romaneasca valabila este emisa dupa anul 2009, in care este specificata cetatenia romana. Cartile de identitate romanesti emise  inainte de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de calatorie in Norvegia)

 

 

* Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene si pentru acele state pentru care cetatenii romani nu au nevoie de viza de intrare, accesul se face pe baza pasaportului valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesara viza de intrare accesati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro s-au al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.* Pentru tarile in care cetatenii romani au nevoie de viza de intrare, este necesar pasaportul valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Anumite state nu permit accesul ca pasaport temporar sau nu aplica vize pe pasaport temporar, de aceea va rugam sa consultati serviciul consular al tarii in care intentionati sa faceti deplasarea sau solicitati acest lucru agentului dvs. de turism.

 

 

 

 

SC VACANTA DIRECTA SRL

Splaiul Independentei, nr 273, Bucuresti, Romania  

Telefon: 0725941194  

Email: office@vacantadirecta.ro

www.vacantadirecta.ro